เมืองซินจู๋

ปัจจุบันซินจู๋ เป็นเมืองเอกที่มีชื่อเสียงในการเป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1723 

ในพื้นที่กว่า 104 ตารางกิโลเมตร นครซินจู๋มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นับตั้งแต่มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นที่นี่ 

เมืองซินจู๋ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตซินจู๋ โดยมีจุดที่สูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 120 เมตร ขณะที่ทางตะวันออกส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาขนาดเล็ก มีเทือกเขาสำคัญคือภูเขาสิบแปดยอดและเทือกเขาหนิวผู่