ทริปสามวัน – เที่ยวเมืองไทเป

1.30 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นการเดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้าไทเป ต่อ shuttle bus แล้วมาลงที่ พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมืองไต้หวัน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่ามาเยือนที่สุด

1 ชั่วโมง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ที่มีวัตถุทางประวัติศาสตร์อายุมากกว่า 5,000 ปี จัดแสดงอยู่ภายใน

2 ชั่วโมง

แวะทานอาหารหลากหลายเมนู ที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

2 ชั่วโมง

วันที่สอง: เยือนสวนวัฒนธรรมระบบนิเวศจือซาน ชมดอกไม้และนกนานาชนิด

1 ชั่วโมง

ทัวร์บ้านพักประธานาธิบดีเจียงไคเชกในชื่อหลิน หนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ของไต้หวัน

2 ชั่วโมง

วันที่สาม: เที่ยวชมศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน

3 ชั้วโมง

ปิดด้วยการเยือนพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ไทเป ชมนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับอวกาศและดวงดาว

เส้นทางแนะนำ