เขตป่าสงวนแห่งชาติต่งเหยี่ยนซาน (Dongyanshan National Forest Recreation Area)

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้ เพื่อชมต้นสนโดยเฉพาะ ตลอดเส้นทางจะมีป้ายข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่านี้ ถือเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการเดินป่าอย่างมาก

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-382-1506

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถบัส Dongyanshan Route สาย 506 มาลงที่ป้าย Dongyanshan National Forest Recreation Area

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ