ทริปสองวัน – เที่ยวทั่วเมืองไทเป

1.30 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าไทเป แล้วนั่ง MRT Chiang Kai-Shek Memorial Hall เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

2 ชั่วโมง

วันที่สอง: เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน หนึ่งในสถานที่สำหรับเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในไต้หวัน

1.30 ชั่วโมง

จากนั้น ชมสวนพฤกษศาสตร์ไทเป สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติในสวน

เส้นทางแนะนำ