เขตซินจู๋

เขตซินจู๋เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนแคะที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยชาวจีนแคะกลุ่มแรกๆที่อพยพมาจะตั้งรกรากกันเป็นกลุ่มอยู่ตามบริเวณท่าเรือหงเหมาและท่าเรือหนานเหลียว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในปัจจุบันคนจีนแคะยังคงใช้ภาษาท้องถิ่น รักษาประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมของตนไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งชาวจีนแคะยังขึ้นชื่อในเรื่องความขยันอดทน เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของบรรพบุรุษ และมีความมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้เอามากๆ แต่ด้วยนิสัยชอบเก็บตัวและยึดมั่นในความเชื่อ ทำให้ถูกตัดโอกาสที่จะได้รับข่าวสารหรือมีส่วนร่วมกับสังคมภายนอกชุมชนของตนไปอย่างน่าเสียดาย 

อย่างไรก็ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันได้เข้าไปพัฒนาซินจู๋ให้เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และนิคมอุตสาหกรรมซินจู๋ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จนทำให้พื้นที่นี้มีความเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ไต้หวันอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ