วัดตงเยว่ (Dongyue Hall)

วัดตงเยว่ สร้างขึ้นในปี 1673 เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระโพธิสัตว์ตี้ฉางหวัง (Dizang Wang) ซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าประจำเมือง คอยปกปักษ์รักษาคนในท้องถิ่น วัดนี้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัดแห่งนี้ได้แบ่งห้องโถงออกเป็น 3 ห้อง เรียงต่อๆกันไป

โทรศัพท์:

+886-6-220-2322

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Tainan ต่อรถบัส Tainan City Bus (สาย 3) มาลงที่ป้าย Dong-Men Roundabout

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ