ท่าเรือชาวประมงอู๋ชี (Wuqi Fisherman’s Wharf)

ท่าเรือชาวประมงอู๋ชี เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ก่อนที่รัฐบาลไต้หวันจะสร้างท่าเรือไถจง  (Taichung Port) ทำให้หมู่บ้านนี้ต้องขยายตัวเพื่อรองรับตลาดปลาขนาดใหญ่ จนเกิดเป็นท่าเรือประมงอู๋ชี เปิดให้บริการในปี 1989 ต่อมาท่าเรือแห่งนี้ ถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดปลา และยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้ท่าเรือด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2657-1586

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung Bus (ปลายทาง Wuqi Tourist Fish Market) มาลงป้าย Wuqi Tourist Fish Market

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ