ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

หนังสือเดินทาง และวีซ่า

หนังสือเดินทาง และวีซ่า

Visa

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไต้หวันจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ทั้งนี้คนไทยสามารถเข้าประเทศไต้หวันได้ 14 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า และทางประเทศไต้หวันได้ขยายมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับคนไทย 14 วัน จนถึง 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งต้องกรอกใบขาเข้าก่อนผ่านเข้าต.ม. ไต้หวัน หรือสามารถกรอกทางออนไลน์ได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องปริ้นท์ออกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่นี่ 

รายการสิ่งของและสินค้าที่จำกัดการนำเข้าไต้หวัน 

 • ห้ามเนื้อหมูสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูทุกชนิด
 • ห้ามผักและผลไม้สดทุกชนิด
 • จำกัดการพกเงินสด ทองคำ และเช็ค เข้าไต้หวัน
  • ดอลลาร์ไต้หวันไม่เกิน 100,000 NTD
  • เงินหยวนไม่เกิน 20,000 RMB
  • สกุลต่างประเทศไม่เกิน 10,000 USD (มูลค่าเกินกว่า 10,000 USD สามารถนำเข้าได้หลังจากสำแดงต่อเจ้าหน้าที่)
  • เช็คเงินสด หรือ ของมีค่าที่แปรเป็นเงินสดได้ ห้ามพกติดตัวเกิน 10,000 USD
  • ห้ามนำทองคำแท่งติดตัว หากมีติดตัว จำเป็นจะต้องกรอกใบสำแดง หากเกิน 20,000 USD จำเป็นต้องขออนุญาตต่อกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าก่อนการเดินทางและเมื่อมาถึงต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่
 • ยาต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม มีฉลากที่ระบุชัดเจน หากเป็นยาเฉพาะโรค ควรขอใบรับรองแพทย์ติดตัวมาด้วย และพกมาตามจำนวนที่ต้องทานตามจริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน Customs-Arrival