CECC ประกาศ ห้ามต่างชาติเข้าไต้หวัน เริ่ม 1 ม.ค. 2021

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ปี 2020 ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน (Central Epidemic Command Center, CECC) ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม เพื่อรักษาความมั่นคงด้านการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับสาธารณชนในประเทศ นับตั้งแต่เวลา 0.00 นาฬิกาของวันที่ 1 ม.ค. ปี 2021 นี้เป็นต้นไป ไต้หวันได้ปรับมาตรการการเดินทางเข้าสู่อาณาเขตไต้หวันและกฎระเบียบด้านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ที่สามารถเดินทางเข้าสู่อาณาเขตไต้หวันได้ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาไต้หวันด้วยสาเหตุ 3 ประการหลัก ดังนี้ : ภารกิจทางการทูต การติดต่อทางการค้า และการพิจารณาตามหลักมนุษยธรรม (ผู้ที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ จะต้องขอ “วีซ่าธุรกิจ” เป็นกรณีพิเศษ หากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ ปานกลาง และวีซ่าผ่านการอนุมัติแล้ว สามารถลดวันกักตัวได้ตามกฎเดิม แต่ผู้ที่กำลังจะขอวีซ่า จะไม่สามารถลดหย่อนวันกักตัวได้ จะต้องกักตัว 14 วัน)
  3. คู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่มีสัญชาติไต้หวันหรือผู้ที่ถือครองบัตร ARC
  4. ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับ “ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ” คือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ดูแลกิจการเฉพาะภาคส่วน อาทิ การว่าจ้างงาน แรงงานต่างชาติ และนักศึกษาต่างชาติ

ในส่วนของชาวต่างชาติที่ถือครอง “ใบอนุญาตเดินทางเข้าไต้หวันเป็นกรณีพิเศษ” ที่ออกให้โดยสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. ปี 2020 ที่ยังคงมีอายุการใช้งานอยู่ สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้

สำหรับนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักเรียนจากจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าอาณาเขตของไต้หวันได้นับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. ปี 2021 เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทั้ง วีซ่า และ ใบขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (Entry Permit) จากกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ก่อนวันที่ 1 ม.ค. ปี 2021 จะยังสามารถเดินทางเข้าอาณาเขตไต้หวันได้ปกติ

นอกจากนี้ยังยกเลิกการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน และยกเลิกการเดินทางเข้าไต้หวันเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไป (Medical purpose) ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เช่นกัน

CECC ยังได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎการกักตัว นับตั้งแต่ วันที่ 15 ม.ค. ปี 2021 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวันและได้รับการอนุญาต จะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด – 19 ที่มีผลเป็นลบก่อนออกเดินทางไม่เกิน 3 วัน
  2. หนังสือรับรองการเข้าพักในสถานกักกันโรค (โดยหลักการต้องเป็นสถานกักกันโรคของรัฐหรือโรงแรมกันกันโรค สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะกักตัวที่บ้าน กำหนดให้บุคคลนั้นๆ อยู่ในเคหสถานแห่งนั้นได้เพียงลำพัง และต้องลงนามในหนังสือรับรองเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน)

นายเฉินฉือจง ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน (CECC) กล่าวว่า มาตรการการกักตัวที่เข้มงวดขึ้นนี้ จะได้รับการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากการเฝ้าระวังโรคระบาดในระยะ 1 เดือนนี้ ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

Share Now!