การขอยื่นคืนมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund)

ข้อกำหนดในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม :

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสิทธิ์ยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีเอกสารเข้าประเทศ มีใบเสร็จยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ขึ้นไป (ราคารวม VAT) ที่ชำระจากร้านเดียวกัน วันเดียวกัน โดยจะต้องเป็นร้านค้าที่แสดงป้าย TRS (Taiwan Refund Shopping) เท่านั้น โดยการขอ “แบบฟอร์มการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ต้องทำที่สนามบินหรือท่าเรือที่จะเดินทางออกจากไต้หวันภายใน 90 วันหลังจากวันที่ซื้อเท่านั้น และจะต้องนำสินค้าที่ซื้อออกนอกประเทศไปด้วย ภายใน 20 วัน

อัตราภาษีและวิธีการคำนวณ :

 1. อัตราภาษี : 5%
 2. ค่าดำเนินการ : 20%
 3. Receivable VAT refund (การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) = VAT-included price on the receipt ÷ 1.05 × 0.05 (ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)
 4. Receivable VAT refund (มูลค่าสุทธิของการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) = receivable VAT refund-receivable VAT refund (การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) x 0.2 (ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)

จุดให้บริการสำหรับ Tax Refund :

 1. เคาน์เตอร์ศูนย์บริการขอคืนภาษีที่ตั้งอยู่ตามเทอร์มินัลในสนามบินและท่าเรือ
 2. ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต ที่มีป้าย “Taiwan Tax Refund” (สำหรับกรณีที่ยอดซื้อไม่มาก)
 3. เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษีที่ได้รับอนุญาตตามสถานที่ต่างๆ
 4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ E-VAT Refund

ขั้นตอนการขอคืนภาษี :

 1. โปรดมาถึงสนามบิน / ท่าเรือก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินทางไปที่เครื่องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (E-VAT) หรือไปเคาน์เตอร์บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอรับภาษีคืน
 2. ก่อนเช็คอินสัมภาระ โปรดนำหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มขอคืนภาษีมูลค่า นำไปสแกนที่เครื่องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ (E-VAT) หรือเคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าสินค้าที่ซื้อมาชิ้นใดที่ต้องแสดงต่อศุลกากร
 3. หากของที่ซื้อมาจำเป็นต้องผ่านด่านศุลกากร ระบบเครื่องจะพิมพ์รายการตรวจสอบออกมาให้ โปรดไปยังเคาน์เตอร์ศุลกากรพร้อมยื่นรายการตรวจสอบ และเอกสารดังต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่
 • รายการตรวจสอบ (ที่พิมพ์จากตู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์)
 • แบบฟอร์มการขอคืนภาษี
 • เอกสารส่วนตัว (เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง ใบอนุญาตเข้าและออกประเทศ หรือใบอนุญาตเข้าชั่วคราว)
 • ใบกำกับภาษีที่มีระบุว่า “tax-refundable goods” หรือตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขหนังสือเดินทาง 
 • สินค้าที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่

จากนั้นนำเอกสารขอคืนภาษี (Tax Refund Assessment Certificate for Eligible Goods Purchased by Foreign Travelers) จากเครื่องหรือเคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี ไปยื่นเรื่องที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เงินสดในบริเวณขาออกของสนามบินหรือท่าเรือ เพื่อรับเงินคืน

วิธีการชำระเงินคืนภาษี :

เลือกรับภาษีคืนเป็นเงินสด บัตรเครดิต (VISA, MASTER และ JCB) บัญชีที่ UnionPay หรือเช็ค หากคุณเลือกที่จะรับเงินคืน “เป็นเงินสด” โปรดขอรับใบเสร็จรับเงิน “แบบฟอร์มขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่พิมพ์โดยเครื่องหรือที่เคาน์เตอร์บริการมอบให้ และไปที่ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เงินสดที่ตั้งอยู่ในสนามบิน/ท่าเรือต้นทาง เพื่อขอคืนภาษีของคุณ

โปรดทราบสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตหรือตรวจสอบการชำระภาษีคืน :

หากคุณเลือกรับเงินคืนเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นเช็ค คุณสามารถยื่นขอคืนเงินได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ (VISA, MASTER, JCB และ UnionPay) ที่เครื่องขอคืนภาษี E-VAT หรือเคาน์เตอร์บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือยื่นขอคืนเป็นเช็คได้ที่เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Share Now!