ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “2021 Taiwan Content Contest” ไต้หวัน..สวรรค์นักกิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “2021 Taiwan Content Contest”

ภายใต้หัวข้อไต้หวัน..สวรรค์นักกิน

📣 ผู้โชคดีทุกท่านจะต้องทำการ Inbox มาทาง Taiwan Tourism Bureau TH เพื่อเข้ามายืนยันสิทธิ์

โดยจะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ รางวัลที่ได้รับ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันประกาศผลมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

📍ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ 3 ท่านจะต้อง Inbox มาทาง Taiwan Tourism Bureau TH ภายใน 14 วัน และเข้ามารับของรางวัลที่สำนักงานฯ โดยสามารถนัดหมายเวลาที่ท่านสะดวกได้

รายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ :

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล: เงินสดมูลค่า 7,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป จากสายการบิน Starlux Airlines มูลค่า 22,250 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

คุณ เพียงขวัญ​ คำหรุ่น

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล: เงินสดมูลค่า 5,000 บาท เครื่องฟอกอากาศ Luft Cube (การันตีรางวัล Taiwan Excellent) จาก PChome Thailand มูลค่า 4,381 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

คุณ เนตรทราย  สลิน

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล: เงินสดมูลค่า 3,000 บาท เครื่องฟอกอากาศ Luft Cube (การันตีรางวัล Taiwan Excellent) จาก PChome Thailand มูลค่า 4,381 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

คุณ สุวนีย์ เตรียมเพชร

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเซ็ตของขวัญจากสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน
สำหรับผู้ส่งผลงาน 10 อันดับแรก (อ้างอิงตามเวลาลงทะเบียน) :

 1. จิตติมา เฮงอนุพันธ์
 2. โพธิพร ไทยะจิตต์วณิชย์
 3. ยุภาดี ศิริอมรสุข
 4. Tanyaluk Tanachotsetti
 5. สุธาทิพย์ ทองวัง
 6. จันทร์เพ็ญพร ทับชัย
 7. บุษบา อยู่ดี
 8. คล้ายจันทร์ อินทรใจเอื้อ
 9. สฤษดิ์ โคตรชมภู
 10. เฌอนาม บวรเตชะเมธานนท์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษจาก PChome Thailand
โค้ดส่วนลดสำหรับช้อปปิ้งสินค้าไต้หวันออนไลน์ในเว็บไซต์ pchome.co.th หรือในแอพลิเคชัน PChome Thai ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 38 ท่าน

 1. จิตติมา เฮงอนุพันธ์
 2. โพธิพร ไทยะจิตต์วณิชย์
 3. ยุภาดี ศิริอมรสุข
 4. Tanyaluk Tanachotsetti
 5. สุธาทิพย์ ทองวัง
 6. จันทร์เพ็ญพร ทับชัย
 7. บุษบา อยู่ดี
 8. คล้ายจันทร์ อินทรใจเอื้อ
 9. สฤษดิ์ โคตรชมภู
 10. เฌอนาม บวรเตชะเมธานนท์
 11. นางสาว อัฐชริญา รุจีรไพบูลย์
 12. nopparat sae-koh (katitales)
 13. ไตรรัตน์ สุขทวี
 14. ไพฑรา เชาว์ฉลาด
 15. กนกพร ปิ่นตบแต่ง
 16. กุลยา จารุรักษา
 17. ณัฏฐธิดา แท่นศรีเจริญ
 18. มิภาวรรณ พันธุ์สุวรรณ
 19. กัลยกร ดาวไธสง
 20. yuhuay hsu
 21. หรรษา ทรัพย์วิวัฒน์
 22. สุวนีย์ เตรียมเพชร
 23. Noppanun Leelisatja
 24. จิรยุทธ ฉัตรศรีสุวรรณ
 25. Nattavadee Wongsuphanitchakun
 26. นิติรัฐ จันทวโร
 27. น้ำฝน ปรางค์นวรัตน์
 28. มีนา สุขเกษม
 29. Woody Buddhipanyapon
 30. CHANIKAN TERAKOSONPHAN
 31. สิรัชชา แสงฉาย
 32. เนตรทราย  สลิน
 33. อัญชลี ทิพยพงศ์
 34. เขมภัสสร์ ไชยวรศิลป์
 35. เพียงขวัญ​ คำหรุ่น
 36. พลากร จุกสีดา
 37. วรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
 38. ณัฐพล เมืองสง

⚠️หมายเหตุ

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าประกวดและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในลิงก์ลงทะเบียนและทำถูกต้องตามกติกาทุกข้อเท่านั้น

2. สำนักงานมีสิทธิ์นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 3 ผลงาน ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานฯ

3. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Share Now!